GeoExpert - inż. Piotr Kędziora. Nasza firma zajmuje się szeregiem usług geodezyjnych. Działamy na terenie : Łódź, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Pabianice. Geodeta, geodezja, podział nieruchomości, obsługa geodezyjna. Geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Zgierz, geodezja Łódź, geodezja Pabianice. geoexpert, geodezja, geodeta, geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów Łódzki, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Aleksandrów Łódzki, geodezja Zgierz, usługi geodezyjne, usługi geodezyjne Łódź, usługi geodezyjne Aleksandrów, tyczenie budynków, tyczenie działek, tyczenie przyłączy, tyczenie granic, inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjna obsługa budynków, obsługa geodezyjna, podział nieruchomości, scalenia nieruchomości, pomiary geodezyjne
Geodeta uprawniony
inż. Piotr Kędziora uprawnienia nr 18972
ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 1
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel/fax: 0 42 712 25 45, kom. 604 327 602
geodezja@geoexpert.pl

ARTYKUŁY

WSKAZÓWKI DLA INWESTORÓW - ARYKUŁ

28.07.08 14:14 wiek: 10 lata

Odbiór budynku - dokumentacja i procedura

Kategoria: Budownictwo, Geodezja

AUTOR: GEODETA INŻ. PIOTR KĘDZIORA

Czyli jak sprawnie zebrać dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu

Odbiór budynku – dokumentacja i procedura


Uwieńczeniem każdej inwestycji – czy to budowy domu jednorodzinnego czy też obiektu komercyjnego jest dokonanie odbioru technicznego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zgromadzenie dokumentacji pozwalającej na bezproblemowe odebranie budynku nie jest łatwe i wymaga kontaktu z wieloma specjalistami którzy wcześniej prowadzili prace na obiekcie. Można tutaj wymienić między innymi: kierownika budowy, geodetę, elektryka, instalatora wodno-kanalizacyjnego, instalatora gazowego, kominiarza, itd. Spróbujmy całą sprawę uporządkować:


Rozpoczyna pobieranie pliku 


Przykładowy obiekt do odbioru


Dokumentacja niezbędna do odbioru budynku:


 


Zgodnie z art. 57 ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu  budowlanego  inwestor  jest  obowiązany  dołączyć:


1.    Oryginał dziennika budowy;
2. Oświadczenie kierownika budowy:
a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacji wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4. Protokóły badań i sprawdzeń (protokóły: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wod.- kan. lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków, sprzedaży gazu);
5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; - i tutaj rola geodety. Tą pracę należy zgłosić jednostce wykonawstwa geodezyjnego co najmniej 1,5 miesiąca przed planowanym odbiorem budynku gdyż taki jest okres przygotowania odpowiedniej dokumentacji i zatwierdzenia jej w Geodezji. Inwentaryzację powykonawczą należy w zasadzie zgłosić już po wybudowaniu budynku i przyłączy choćby do końca budowy pozostał jeszcze jakiś czas. Dokumentacja powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie przedawnia się.


Rozpoczyna pobieranie pliku


 


Geodezyjna inwentaryzacja6. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7. Ponadto kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest sprzed 2000 roku.
8. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także  uzupełniający opis.
W takim przypadku oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
9. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów tj. Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Straż Pożarna. Nie zajęcie stanowiska przez ww. organy w  terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.


Wysokość opłat:


Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłat skarbowych.


Wnioski, podania, żądania oraz inne wystąpienia wymagające postępowania administracyjnego, wydanie zaświadczenia lub innych czynności urzędowych - 5 zł + 0,50 zł za każdy załącznik


Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie:


-          budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej - 0,25 zł (nie więcej niż 125 zł)


-          budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 2 zł


-          innego budynku - 10 zł


-          studni oraz urządzeń do usuwania niecz. stałych i ciekłych - 3,50 zł


-          budowli związanych z produkcją rolną - 25 zł


-          sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieplnych,
oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych,
dojść do budynków i zjazdów z drogi  - 500 zł


-          sieci wodociągowych kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości 1 km  - 3,50 zł


-          innych budowli - 35 zł


-          urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 20 zł


-          rozbudowy (przebudowy) oraz remontu obiektu budowlanego  - 50% ww. stawek


Widzimy więc, iż proces oddawania budynku do użytkowania nie jest prosty i wymaga dużego zaangażowania ze strony inwestora bądź osoby prowadzącej te sprawy w jego imieniu ( najczęściej jest to kierownik budowy ).  W przypadku budynków jednorodzinnych wydanie pozwolenia na użytkowanie najczęściej odbywa się bez wizyty powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terenie. Załatwienie sprawy sprowadza się do weryfikacji zza biurka dokumentów i protokołów dotyczących obiektu. I tu najczęściej pojawiają się problemy ( poprawki, dorysowania, aktualizacja zaświadczeń, izby zawodowe....) ale to już  temat na osobny artykuł.


 


geodeta inż. Piotr Kędziora