GeoExpert - inż. Piotr Kędziora. Nasza firma zajmuje się szeregiem usług geodezyjnych. Działamy na terenie : Łódź, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Pabianice. Geodeta, geodezja, podział nieruchomości, obsługa geodezyjna. Geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Zgierz, geodezja Łódź, geodezja Pabianice. geoexpert, geodezja, geodeta, geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów Łódzki, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Aleksandrów Łódzki, geodezja Zgierz, usługi geodezyjne, usługi geodezyjne Łódź, usługi geodezyjne Aleksandrów, tyczenie budynków, tyczenie działek, tyczenie przyłączy, tyczenie granic, inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjna obsługa budynków, obsługa geodezyjna, podział nieruchomości, scalenia nieruchomości, pomiary geodezyjne
Geodeta uprawniony
inż. Piotr Kędziora uprawnienia nr 18972
ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 1
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel/fax: 0 42 712 25 45, kom. 604 327 602
geodezja@geoexpert.pl

ARTYKUŁY

WSKAZÓWKI DLA INWESTORÓW - ARYKUŁ

29.06.16 11:20 wiek: 3 lata

NOWE ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Kategoria: Geodezja, Budownictwo, Nieruchomości

 

Udział geodety

NOWE ZASADY KREDYTOWE - 30 kwietnia 2016 weszła w życie USTAWA z dnia 14 kwietnia 2016 r. 


o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W istotny sposób ograniczyła ona możliwości obrotu nieruchomościami rolnymi (omówiono w odrębnym artykule). Zapisy tej ustawy mają jednak daleko większe konsekwencje niż tylko ograniczony obrót ziemią rolną.


Jedną z implikacji w/w ustawy jest zmiana dotycząca udzielania kredytów hipotecznych wynikająca z Art. 4 a mianowicie:


Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:


3) w art. 68 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 


„2a. Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. …) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołącza się operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.”


Krótko mówiąc o ile w księdze wieczystej działka jest ujawniona jako rolna (co zdarza się bardzo często pomimo iż plany miejscowe mówią inaczej) to suma hipoteki nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Przykład: chcemy wziąć kredyt 300 000 zł na budowę domu. Działka (obecnie bez naniesień) jest warta 100 000 zł. Sąd odmówi wpisu takiej kwoty hipoteki o ile działka w KW jest ujawniona jako rolna.


Receptą na tą sytuację jest dokumentacja geodezyjna stanowiąca podstawę do zmiany zapisów w ewidencji gruntów a następnie w księdze wieczystej. Oczywiście sporządzenie takich dokumentów i przeprowadzenie procedury w Starostwie jest czasochłonne i odsuwa uruchomienie kredytu.


geodeta inż. Piotr Kędziora