GeoExpert - inż. Piotr Kędziora. Nasza firma zajmuje się szeregiem usług geodezyjnych. Działamy na terenie : Łódź, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Pabianice. Geodeta, geodezja, podział nieruchomości, obsługa geodezyjna. Geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Zgierz, geodezja Łódź, geodezja Pabianice. geoexpert, geodezja, geodeta, geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów Łódzki, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Aleksandrów Łódzki, geodezja Zgierz, usługi geodezyjne, usługi geodezyjne Łódź, usługi geodezyjne Aleksandrów, tyczenie budynków, tyczenie działek, tyczenie przyłączy, tyczenie granic, inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjna obsługa budynków, obsługa geodezyjna, podział nieruchomości, scalenia nieruchomości, pomiary geodezyjne
Geodeta uprawniony
inż. Piotr Kędziora uprawnienia nr 18972
ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 1
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel/fax: 0 42 712 25 45, kom. 604 327 602
geodezja@geoexpert.pl

ARTYKUŁY

WSKAZÓWKI DLA INWESTORÓW - ARYKUŁ

05.09.08 11:48 wiek: 11 lata

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Kategoria: Geodezja, Budownictwo, Nieruchomości

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – pozytywne i negatywne konsekwencje ich uchwalenia


Podstawowym źródłem informacji o możliwościach architektoniczno-budowlanej aranżacji otaczającej nas przestrzeni jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to jedna z istotniejszych uchwał rady gminy która przez wiele lat będzie kształtowała rozwój miasta zarówno pod względem urbanistycznym jak i gospodarczym.  To plan miejscowy organizuje i porządkuje ład przestrzenny zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jego zalety są nieocenione i bezsprzeczne. Jednakże jak zawsze w życiu istnieje druga strona medalu – ta gorsza.


Rozpoczyna pobieranie pliku


Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPodstawowe zalety miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


-                           jasno zdefiniowana polityka przestrzenna gminy – plany miejscowe dzielą miasta i gminy na swego rodzaju sektory o określonym charakterze (mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe....). Istnienie planów przestrzennych w znacznym stopniu ułatwia potencjalnemu inwestorowi podjęcie poprawnej decyzji o zakupie nieruchomości. Na podstawie zapisów uchwały rady gminy nabywca może wstępnie zweryfikować możliwość realizacji inwestycji o określonym rodzaju. W dużej mierze  ogranicza to ewentualność nabycia nieruchomości nie pozwalającej zrealizować zamierzenia inwestycyjne.


-                           uproszczenie procedury administracyjnej – w celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestor musi posiadać dokument stwierdzający i opisujący możliwość zagospodarowania terenu. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania będzie to decyzja o warunkach zabudowy – jednakże w dużych miastach okres oczekiwania na nią dochodzi do roku czasu! W sytuacji gdy plan miejscowy istnieje musimy pobrać z urzędu miasta lub gminy wypis i wyrys. Sprawnie działający urząd jest w stanie tą dokumentację przygotować z dnia na dzień a to jest ogromnie istotne z punktu widzenia planowania terminu realizacji inwestycji.


Wybrane ograniczenia miejscowych planów zagospodarowania:


-                           przesadna szczegółowość – jest bardzo częsty problem pojawiający się podczas procesu projektowania inwestycji. Plany miejscowe oprócz charakterystyki funkcji danego obszaru niejednokrotnie w sposób bardzo drobiazgowy uszczegółowiają konkretne rozwiązania urbanistyczne. W odniesieniu do podziałów nieruchomości plany miejscowe najczęściej określają tylko podstawowe kryteria którym muszą odpowiadać nowo wydzielone działki ( czyli np.: minimalna powierzchnia, szerokość, określony stosunek boków). Jednakże w swojej karierze zawodowej spotkaliśmy się z planami miejscowymi które poza ogólnymi warunkami opisującymi podziały nieruchomości na załączniku graficznym w sposób ostateczny i bezdyskusyjny przedstawiały usytuowanie nowych granic działek. Sytuacja taka w istotny sposób ogranicza korzystanie z prawa dysponowania i dzielenia swojej nieruchomości. O szczegółowej formie parcelacji działki decyduje zewnętrzna firma urbanistyczna (często z innego miasta) nie znająca rzeczywistych warunków terenowych. Odbywa się to bez wizji lokalnej na gruncie a także niejednokrotnie na podstawie nieaktualnych podkładów geodezyjnych. Podobnie sytuacja przedstawia się ze szczegółowymi zapisami architektonicznymi w planach zagospodarowania. Spotkaliśmy się z sytuacją w której konieczna była wymuszona zmiana konstrukcji więźby dachowej budynku tylko dlatego iż w planie miejscowym był zapis stanowiący o tym że kalenica budynku ma być prostopadła do ulicy. Budynek był położony na rogu dwóch ulic i jego lokalizacja miała korespondować z tą drugą ( podrzędną ) ulicą. Niestety trzeba było sztucznie i na siłę zmienić całą więźbę ( cały wykaz belek ) aby zachować zgodność z literalnym zapisem planu zagospodarowania przestrzennego. Dodam jeszcze iż ingerencja ta w znikomym stopniu wpłynęła na zewnętrzny obraz bryły budynku – czyli sztuka dla sztuki żeby się w papierach zgadzało.


-                           brak możliwości modyfikacji planu miejscowego – plan miejscowy stanowi akt prawa lokalnego. Po jego uchwaleniu przez radę miasta lub gminy nie ma możliwości ingerencji w treść. Jedynym sposobem zmiany zapisów planu jest złożenie wniosku na etapie jego weryfikacji bądź ponownego tworzenia. Jednakże weryfikacje planów miejscowych mają miejsce stosunkowo rzadko – raz podczas kadencji rady. Zupełnie inaczej ma się sprawa w sytuacji gdy gmina nie ma uchwalonego planu miejscowego. Wtedy należy wystąpić do urzędu o wydanie indywidualnej decyzji o warunkach zabudowy. Często trzeba dosyć długo czekać na jej otrzymanie jednak w związku z tym iż charakteryzuje ona indywidualne warunki określonego gruntu w pewnych przypadkach można uzyskać pozytywne rozstrzygnięcia w kwestiach do których plan podszedłby zbiorowo z pominięciem sugestii pojedynczego inwestora.


Powyższa analiza pozwala wysunąć kilka wniosków:


-                           Plany miejscowe w sposób metodyczny porządkują ład przestrzenny w gminie.


-                            Pozwalają znacznie skrócić okres przygotowania inwestycji.


-                           W sposób klarowny określają potencjalne możliwości zagospodarowania nieruchomości


ale w przypadku opracowania nieprofesjonalnego plany miejscowe:


-                           zakłócają możliwość swobodnego dysponowania nieruchomościami w imię subiektywnej wizji pojedynczego urbanisty


-                           wymuszają sztuczne rozwiązania ze względu na przesadną szczegółowość swoich zapisów


-                           ograniczają możliwości alternatywnych funkcji użytkowania przestrzeni do czasu przeprowadzenia administracyjnej procedury ich weryfikacji.


 


                                                            geodeta inż. Piotr Kędziora