GeoExpert - inż. Piotr Kędziora. Nasza firma zajmuje się szeregiem usług geodezyjnych. Działamy na terenie : Łódź, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Pabianice. Geodeta, geodezja, podział nieruchomości, obsługa geodezyjna. Geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Zgierz, geodezja Łódź, geodezja Pabianice. geoexpert, geodezja, geodeta, geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów Łódzki, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Aleksandrów Łódzki, geodezja Zgierz, usługi geodezyjne, usługi geodezyjne Łódź, usługi geodezyjne Aleksandrów, tyczenie budynków, tyczenie działek, tyczenie przyłączy, tyczenie granic, inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjna obsługa budynków, obsługa geodezyjna, podział nieruchomości, scalenia nieruchomości, pomiary geodezyjne
Geodeta uprawniony
inż. Piotr Kędziora uprawnienia nr 18972
ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 1
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel/fax: 0 42 712 25 45, kom. 604 327 602
geodezja@geoexpert.pl

ARTYKUŁY

WSKAZÓWKI DLA INWESTORÓW - ARYKUŁ

26.08.08 14:35 wiek: 11 lata

Spór o miedzę

Kategoria: Geodezja, Budownictwo, Nieruchomości

 

Przeniesienie własności inaczej

Spór o miedzę czyli jak powiększyć sobie grunt


- relacja ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych


 


Podstawowym źródłem informacji o przebiegu granic zgodnie z wolą i życzeniem ustawodawcy powinny być dokumenty prawne. W wyniku ich tworzenia mamy do czynienia z powstaniem tak zwanej granicy prawnej. Dokumentami tymi mogą być decyzje administracyjne, postanowienia sądu, materiały powstałe w wyniku rozgraniczenia nieruchomości lub jej podziału. O ile dziś ustalenie granic nieruchomości na podstawie ww. dokumentacji jest stosunkowo proste ponieważ zawierają one jako załączniki mapy geodezyjne o tyle pół wieku temu odbywało się to zupełnie inaczej. Polska nie miała pokrycia mapą zasadniczą a ewidencja gruntów (spis gruntów i właścicieli) nie była założona bądź też była w trakcie zakładania.


Zgodnie z obecnymi przepisami geodeta ma obowiązek przy ustalaniu granicy działki skontrolować dokumenty prawne ( znajdujące się chociażby w Księdze Wieczystej ) dotyczące opracowywanego obiektu.


W latach 60-tych podczas założenia ewidencji gruntów dane dotyczące granic działek uzyskiwano bezpośrednio podczas pomiaru terenowego płotów lub miedz bądź też w wyniku fotogrametrycznego opracowania zdjęć lotniczych. Nikt wtedy nie wykonywał analizy faktycznego stanu prawnego nieruchomości.


Efektem tej sytuacji było powstanie map ewidencyjnych które obrazowały faktyczny stan użytkowania gruntu w oderwaniu od dokumentacji prawnej. Krótko mówiąc jeżeli w tamtych latach właściciel nieruchomości kosztem sąsiada użytkował więcej gruntu to taki stan został zaewidencjonowany jako faktyczny i w zasadzie prawidłowy. W pewnych określonych sytuacjach mogło dochodzić do nieformalnego przeniesienia własności które w Polsce możliwe jest jedynie w formie aktu notarialnego.


Rozpoczyna pobieranie pliku


Zarysy pomiarowe z założenia powojennej ewidencji gruntów – pomiar z natury


Dzisiaj sytuacja ta tym bardziej się sformalizowała albowiem po tak wielu latach przeciwko faktycznym właścicielom gruntów stoi instytucja zasiedzenia z Kodeksu Cywilnego ( 20 lat w dobrej wierze i 30 lat w złej ).


Przepisy Kodeksu Cywilnego:

Zasiedzenie

Art. 172 

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Art. 173 

Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Art. 174 

Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Art. 175 

Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.

Art. 176 

§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza

Do dnia dzisiejszego odczuwamy konsekwencje założenia ewidencji gruntów w latach 60-tych z pominięciem analizy stanów prawnych nieruchomości. Są to chociażby bardzo częste problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego w związku z niezgodnością powierzchni pomiędzy ewidencją a księgami wieczystymi.


Doprowadzenie do zgodności pomiędzy ewidencją a księgą wieczystą bardzo często sprowadza się do ujawnienia w KW stanu faktycznego z ewidencji ponieważ brak jest dokumentów archiwalnych lub też nieruchomości sąsiednie mają księgi założone w oparciu o dane z ewidencji i w zasadzie odkręcenie sprawy jeżeli nie jest niemożliwe  to na pewno bardzo trudne do wyko


                                                   


                                                   geodeta inż. Piotr Kędziora