GeoExpert - inż. Piotr Kędziora. Nasza firma zajmuje się szeregiem usług geodezyjnych. Działamy na terenie : Łódź, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Pabianice. Geodeta, geodezja, podział nieruchomości, obsługa geodezyjna. Geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Zgierz, geodezja Łódź, geodezja Pabianice. geoexpert, geodezja, geodeta, geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów Łódzki, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Aleksandrów Łódzki, geodezja Zgierz, usługi geodezyjne, usługi geodezyjne Łódź, usługi geodezyjne Aleksandrów, tyczenie budynków, tyczenie działek, tyczenie przyłączy, tyczenie granic, inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjna obsługa budynków, obsługa geodezyjna, podział nieruchomości, scalenia nieruchomości, pomiary geodezyjne
Geodeta uprawniony
inż. Piotr Kędziora uprawnienia nr 18972
ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 1
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel/fax: 0 42 712 25 45, kom. 604 327 602
geodezja@geoexpert.pl

ARTYKUŁY

WSKAZÓWKI DLA INWESTORÓW - ARYKUŁ

26.08.08 09:43 wiek: 11 lata

Sądowe wyjście ze współwłasności

Kategoria: Geodezja, Budownictwo, Nieruchomości

 

czyli jak podzielić grunt kilku właścicieli

Sądowe wyjście ze współwłasności


Duże możliwości podziałów sądowych


         Podziały gruntów ( zarówno rolnych jak i budowlanych ) są obwarowane bardzo dużą ilością przepisów. Wiele z nich w dużym stopniu ogranicza „dowolność” dzielenia działek. Jest to sytuacja mająca na celu ograniczenie chaosu urbanistycznego. Jednakże zdarzają się w życiu sytuacje w których z punktu widzenia procedury administracyjnej podział nieruchomości jest niemożliwy a mimo to jego wykonanie jest niezbędne z różnych względów. Pewne możliwości daje artykuł 95 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. Pozwala on w określonych sytuacjach wykonywać podziały działek niezależnie od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy czy też przepisów odrębnych.


Artykuł ten ma następujące brzmienie:


Art. 95 


Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,

3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,

4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw,

5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,

6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;

6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.


Jak widzimy są to określone przypadki i nie zawsze w życiu istnieją przesłanki do wykonania podziału niezależnie od planu miejscowego czy też decyzji o warunkach zabudowy.


Zupełnie inaczej sytuacja ma się z podziałami przeprowadzonymi drogą sądową.


Podziały wykonywane na zasadzie sądowego wyjścia ze współwłasności są rozpatrywane przez sąd w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Daje to możliwości uniknięcia konfrontacji z zapisami prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami czy też planowania i zagospodarowania przestrzennego. Głównym ( a często jedynym ) kryterium na podstawie którego sąd wydaje orzeczenie o wyjściu ze współwłasności i podziale rzeczy jest porozumienie zawarte przez strony tj. zgodne oświadczenie współwłaścicieli co do formy fizycznego podziału nieruchomości. Sąd Cywilny nie jest związany przepisami ustaw i rozporządzeń dotyczących administracyjnych zasad podziału nieruchomości. Oczywiści może zasięgnąć opinii urzędu gminy co do podziału jednakże jako niezależna władza sądownicza ma prawo wydawać orzeczenia na podstawie przez siebie wybranych przepisów i w sprawach o których tutaj piszę orzeka właściwie zawsze na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Daje to w pewnych określonych sytuacjach ( współwłasność ) w zasadzie niczym nieograniczoną dowolność podziałów gruntów w oderwaniu od przepisów administracyjnych.


Rozpoczyna pobieranie pliku
Przykładowy podział sądowy – działka bez dostępu do drogi wydzielona niezgodnie z prawem budowlanym po ścianach budynków. Niestety sytuacja ta prowadzi często do nadużyć i wydzielania działek o „abstrakcyjnych” kształtach, działek bez dojazdu do drogi publicznej bądź nieruchomości o tak małej powierzchni iż ich zagospodarowanie w sposób racjonalny jest niemożliwe. Przy podziałach sądowych często dochodzi do utworzenia granicy działki po ścianie istniejącego budynku co w zasadzie w myśl przepisów prawa budowlanego jest niedopuszczalne. Skrajnym przykładem ignorowania przepisów budowlanych jest podzielenie nieruchomości po ścianie budynku w której znajdują się okna lub drzwi. Jest to rażące naruszenie przepisów rozporządzenia do prawa budowlanego w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla sądu nie ma jednak rzeczy niemożliwych i przy zgodnym oświadczeniu stron co do fizycznej formy podziału działki istnieje ogromne prawdopodobieństwo iż sprawa zostanie przyklepana...  


                                               geodeta inż. Piotr Kędziora